San Jose September 2010


Anh Phạm Trần Anh (o vest đen)


Luật Sư Nguyễn Hữu Thống v BS Phạm Đức Vượng


Bnh luận gia Chu Chi Nam


Học giả Phạm Trần Anh


Nh văn Chu Tấn (đứng), học giả Phạm Trần Anh, LS Nguyễn Hữu Thống, Bnh luận gia Chu Chi Nam, BS Phạm Đức Vượng


BS Phạm Đức Vượng v một b lo

B Luật Sư Nguyễn Hữu Thống (o trắng)


Nh văn Chu Tấn (o vest đen)