NHNG XUNG ĐT ĐM MÁU GIA T DO VÀ ĐC TÀI TRONG CHIN TRANH VN  ĐN TRANH CHP BIN ĐÔNG HIN NAY VÀ GII PHÁP H̉A B̀NH ĐÔNG NAM Á 

T mt cái nh́n tng th v thc trng chính tr ti Vit Nam, tc mc đ đa phương ca mt quc gia đến thc trng chính tr ti vùng Đông Nam Á, và cui cùng là thc trng chính tr toàn cu hin nay đ t đó nh́n vào nhng tranh chp ti bin Đông gia Hoa Lc và 15 quc gia khác có chung biên gii vi Hoa Lc và kế đó là s tranh chp gia Vit Nam và Hoa Lc v Hoàng Sa và Trưng Sa.

Nhng tranh chp đó không ch làm cho 86 triu ngưi dân Vit lo lng, băn khoăn và ut hn tt cùng trưc nhng thái đ ngang ngưc mnh hiếp đáp k yếu đui ca đế quc “Tân Thc Dân Đi Hán” đi vi quc gia lân bang mà nhng tranh chp ny c̣n đang đe da trc tiếp ti nn an ninh, ḥa b́nh và n đnh ca c khu vc Á Châu và đe da luôn đến ḥa b́nh và trt t mi ca thế gii.

Ngày nay nhân loi đă bưc qua thp niên đu ca thế k 21 đ cùng nhau tiến bưc v tương lai. Trong lúc nhân loi tiến bưc v tương lai h đă nh́n li quá kh bao thế k qua đ thy bao cuc chiến tranh đm máu và kinh hoàng đă xy ra, t đ I Thế Chiến đến Đ II Thế Chiến, ri chiến tranh lnh, bao trăm triu ngưi đă ngă gc, bao quc gia t Đông qua Tây đă bao ln mp mé b vc thm, và con ngưi và bao quc gia ch thy đ v, tan nát tơi bi khp nơi. Lch s ca nhân loi là lch s ca nhng xung đt và tranh chp trin miên. Thc ra xung đt và mâu thun là bn cht t nhiên ca xă hi con ngưi. Khi con ngưi sng vi nhau trong xă hi th́ s xung đt và mâu thun dn đến tranh chp là nhng ǵ không th nào tránh đưc.

Vn đ chính yếu là chúng ta s gii quyết nhng xung đt và mâu thun bng phương tin ḥa b́nh hay chiến tranh mà thôi. Đc bit là nhng xung đt và tranh chp ca k thng tr và nhng k b tr, và nhng tranh chp và xung đt gia quc gia ny và quc gia khác luôn luôn xy ra. Nhng k gây ra chiến tranh tương tàn đm máu thưng có khuynh hưng ác đc hung tàn ca bo lc mun gii quyết nhng xung đt, mâu thun và tranh chp bng cách tiêu dit đi phương mà h coi như k thù. V́ thế mà lch s  nhân loi cha đy nhng trang quá đm máu và đau thương t Đông qua Tây, đc bit là vào thế k 20.

Ngày nay (2011), nhng con ngưi Vit Nam nh́n li trang s ca dân tc, h ch thy nhng trang s đm máu không ch trong thế k 20 mà trong sut chiu dài hàng ngàn năm lch s do nhng cuc chiến tranh tàn khc, bn thu, cht ngt đau thương, t ḷng tham dc vô đ ca các triu đi Hán-Đưng-Tng-Nguyên-Minh-Thanh liên tc gây nên. Và hôm nay ḷng tham dc vô đ đó gi đây vn c̣n đây- vn c̣n đây như mt thách đ vi lương tâm con ngưi thi đi và c̣n đây như mt li nguyn ra lch s truyn thng chng ngoi xâm ca dân tc Vit. Làm sao và làm thế nào nhng con ngưi va đi rao ging v nn văn minh Đo hc vĩ đi ca Trung Hoa, li chính là nhng con ngưi đang cưu mang ḷng tham dc vô đ đ đe da s sng c̣n ca lân bang và đe da đến hoà b́nh, an ninh và n đnh ca c vùng Đông Nam Á và thế gii?

Văn minh Trung hoa c̣n có nghĩa ǵ không?

Ngoài ra Hoa lc c̣n là mt cưng quc ngi trong Hi Đng Thưng Trc ca Bo An Liên Hip Quc, ti sao li quay lưng vi trách v pháp lư, trách v đo đc và trách v chính tr ca mt đi cưng quc mt cách vô trách nhim  như thế, khi h vi phm trm trng lut pháp quc tế và đe da trc tiếp nn an ninh, ḥa b́nh và n đnh ca vùng Đông Nam Á và thế gii?

Trong lúc Hoa Kỳ t gn 200 năm nay qua bao đi Tng Thng đu đă n lc không ngng đưa Hoa Lc vào  trong cng đng quc tế và đng vào v trí lănh đo thế gii đ chia x nhng quyn li, gánh nng và trách nhim vi các cưng quc khác như Hoa Kỳ, Âu Châu, Nht Bn hay n Đ và cng đng quc tế trên căn bn pháp lư là Hiến Chương Liên Hiêp Quc đ bo v nhân quyn, bo v t do và đc lp, quyn t quyết và toàn vn lănh th ca các quc gia.

Bt hnh và đáng tiếc thay Bc kinh đă không bao gi hay chưa bao gi tôn trng lut l quc tế chân chính đó đ bo v an ninh, ḥa b́nh và n đnh cho chính Trung hoa lc đa và các quc gia khác ti vùng Đông Nam Á. Quan trng là trong Hip Ưc Thưng Hi đưc kư kết gia Tng Thng Nixon và Châu Ân Lai  vào năm 1972, chính Bc Kinh đă xác nhn trong tài liu lch s ln lao ny rng:

 “ V phía Trung cng th́ h đă nhn mnh, đâu có đàn áp đó có s vùng dy chng đi li. Các quc gia mun đc lp, mun đưc gii phóng và ngưi dân mun cách mng, đây là hưng đi bt kh phn hi ca lch s. Tt c mi quc gia, ln hay nh, phi đưc đi x b́nh đng: nhng quc gia ln không đưc gây tn thương đau kh cho nhng nưc nh và nhng quc gia mnh m hùng cưng không đưc hiếp đáp gây đau thương thit tḥi cho nưc nh. Trung hoa s không bao gi là siêu cưng và Trung hoa chng li quyn bá ch và quyn lc chính tr bo ngưc bt c loi nào. V phía Hoa Lc đă nhn mnh rng sn sàng h tr mnh m nhng cuc tranh đu ca tt c con ngưi b đàn áp c chế và h tr các quc gia t́m kiếm t do và s gii phóng và rng tt c mi ngưi, tt c mi quc gia có quyn đ chn la h thng xă hi theo ưc mun ca h, và chng li nhng thái đ hiếu chiến ca ngoi bang, chng li s can thip, kim soát và phá hoi . Tt c lc lưng quân s phi rút v lănh th riêng ca h“ . . . . . .(Trích Shanghai Communique 1972).

Nhng li mà chính Chu Ân Lai đă nhân danh cc Trung hoa đ long trng tuyên b và kư kết trong Hip Ưc Thưng Hi vi Hoa Kỳ là công ưc quc tế, là căn bn ca trt t pháp lư (legal order) và trt t chính tr quc tế Hoa Lc không đưc phép vi phm và phi luôn luôn tuyt đi tôn trng.

Trên thc tế Hoa Lc luôn luôn đàn áp ngưi dân Trung hoa và áp chế các nưc nh sng bên cnh h. Xă hi Trung hoa t bao ngàn năm qua là mt xă hi bt b́nh đng v́ nó chia con ngưi thành tiu nhân và quân t. Và nhng ngưi cm quyn ti Trung Hoa luôn luôn gây nên bao cnh binh đao hăi hùng cho các nưc nhưc tiu t bao ngàn năm qua. Trung hoa lc đa luôn luôn t coi ḿnh là” Thiên Triu” đi vi các chng tc khác, nhưng ngày nay li nói “chng li quyn lc bá ch” và “quyn lc chính tr bo ngưc” trong công ưc quc tế là Hip Ưc Thưng Hi.

Nếu Chu Ân Lai và Bc Kinh đă nói trong Hip Ưc Thưng Hi là”các quc gia có quyn đ bo v nn đc lp, quyn ti thưng và quyn toàn vn lănh th trong quc gia ca h chng li nhng thái đ hiếu chiến ca ngoi bang, chng li s can thip, kim soát và phá hoi, th́ ti sao Hoa Lc li đi chiếm lănh th, lănh hăi và chiếm c Hoàng Sa và Trưng Sa ca nưc Vit Nam? Ti sao?- Ti sao li có chuyn như thế ny?

Khi đ cp đến nhng căn bn pháp lư ca Hiến Chương LHQ và Hip Ưc Thưng Hi chúng ta ch mun nhc nh Hoa Lc rng thc trng chính tr ca Hoa Lc đă phn nh trn vn tp quán chính tr ca quân ch chuyên chế và Nho quan h bi t bao ngàn năm qua cng vi bn cht la đo và thun túy bo lc ca ch nghĩa Maxism-Leninism và Machavellism ca thi Phc hưng nay đă li thi và đă hoàn toàn thoái hóa trưc trt t mi ca thế gii (New order  of the world). Tai sao Hoa Lc không vt b đi.?

Trên thc tế ca lch s tp quán chính tr Bc Phương đă to nên bao bi kch năo n cho Vit Nam và các quc gia nh bé ti Đông Phương t bao ngàn năm qua. Vào thi hin đi th́ Mao Trch Đông đă theo phong trào cách mng cng sn vô thn ca Tây Phương đ làm mt cuc cách mng đy thm ha (disastrous revolution) cho chính dân tc Trung hoa, cho Vit Nam và các dân tc khác ti Á Châu. V́ thế phong trào Cng Sn ti Á Châu là con đ ca hai ḍng văn minh thoái hóa và sa đa ca c hai nn văn minh Đông Phương và Tây Phương. S thoái hóa và sa đa ca hai nn văn minh ny đu có chung mt bn cht: Đó là Bn Cht Bo Lc Mù Quáng và Trí Trá La Đo ca Chính Tr Bá Đo.

Bn cht chính tr đy tính cách yêu ma quư quái và đc ác ny đ làm nên thc trng chính tr ca Vit Nam và làm thành thc trng chính tr Á Châu k t khi Á Châu nhp cng sn phm trí tu hc ám ca Tây Phương là ch nghĩa Cng Sn vào Á Châu.Đây là mt th đôc dưc cc mnh có kh năng làm cho t́nh cm, lư trí, tâm hn và trí tu ca con ngưi ln bi, u ám và suy lit bi vong t t nhân tính và thiên tính nơi nhng con ngưi nm quyn lc trong xă hi con ngưi. Đó là lư do ti sao nhng con ngưi  đó trí trá khôn lưng và đc ác phũ phàng như thú d trưc s đau kh tt cùng ca c mt xă hi mà vn dng dưng lnh lùng như g đá. Nhng con ngưi nm quyn lc chính tr ti Trung hoa đă làm cho Trung hoa càng ngày càng u ám, bnh hon. Văn minh, Văn hóa và Đo lư Đông Phương tàn t héo úa và suy lit v́ đc t cc mnh ca ư thc h vô thn ca Cng Sn nhp cng t Tây Phương vào các nưc nghèo và lc hu ti Á Châu đ gây bao tang tóc đau thương cho Á Châu. Hoa Lc chính là vn nn ln nht ca Á Châu.

Vào thi hin đi khi Hoa Lc, Vit Nam và các nưc Đông Phương khi đi vào hin đi hóa truyn thng chính tr quan liêu ca Nho quan h bi t bao ngàn năm qua vn bám cht tâm tư và bn cht ca nhng ngưi cm quyn hành chính tr và tng lp trí thc, dù h t nhn là “cách mng cng sn” hay không. Tng lp trí thc hay đưc mô t là trí thc thưng không đng v phía qun chúng hay quyn li chung ca xă hi. H thưng đi vi nhng k nm quyn hành quc gia nên đa s qun chúng đă b tt c b rơi và bơ vơ lc lng và sng trin miên trong cô đơn và đói nghèo cùng cc.

Đúng như Tng Thng Nixon đă nhn thy s giàu mnh ca mt quc gia tùy thuc vào Tài nguyên Nhân lc, Tài nguyên Thiên nhiên, Ư Chí ca toàn dân và Tm nh́n xa trông rng ca lp Trí Thc. T nhng tiêu chun chính xác đó mà xét li thc trng chính tr, tôn giáo, văn hóa, xă hi, kinh tế Á châu th́ s thy rơ ti sao cách mng cng sn ti Á châu là mt cuc cách mng đy thm ho, tang tóc và đau kh. Thm ha do cách mng cng sn gây ra cho dân tc Trung Hoa, cho dân tc Vit Nam và các quc gia Đông Phương quá khng khiếp, quá sâu dày và nó kéo dài quá lâu.

Thm ha cách mng cng sn đă gây ra cho Vit Nam và thm ha ny c̣n tiếp ni qua nhng xung đt và tranh chp ti Bin Đông gia Hoa Lc và Vit Nam, gia Hoa Lc và các quc gia khác ti Đông Nam Á. Rơ ràng đây là tham vng bành trưng và tham vng bá ch ca Tân Thc Dân Đi Hán.

Trên mc đ quc gia ti Vit Nam ch trương bo lc và hn thù giai cp đă phá hoi và hy dit toàn din và trit đ Tài Nguyên, Nhân Lc ca quc gia và dân tc Vit Nam. Th đến trên phương din kinh tế th́ Tài Nguyên thiên nhiên đă b nhng ngưi cm quyn hành quc gia là đng Cng Sn Vit Nam khai thác, trc li và vơ vét tt c vào túi ca h- nên đă to ra s khánh kit, phá sn toàn din tài nguyên thiên nhiên ca quc gia tc thuc v toàn dân. Kế tiếp là trên phương din chính tr vi ch trương thng tr bng bo lc đă gây kinh hoàng lo s thưng xuyên- và v́ thế đă thui cht toàn din ư chí ca toàn dân, tc ư chí ca quc gia.. Cui cùng tng lp trí thc tưng trưng cho ngn đèn trí tu ca quc gia cũng b đe da, thù ghét, giam cm, mua chuc hay d d đũ phc v quyn lc bo ngưc ca quyn hành chính tr nên ngn đèn trí tu và ngn đèn tâm thc ca mt quc gia đă lm tt nên không t́m ra mt con ngưi có vin kiến đ có th có cái nh́n chiến lưc d phóng cho tương lai. Bi nhng hu qu đó cng vi nhng hu qu ca chiến tranh đă 36 năm qua đi mà không gii quyết đưc nên đi sng quc gia bt n đnh, trt t quc gia và trt t xă hi cũng không làm sao xây dng đưc. Và dưi thi ca Mao xă hi ca Hoa Lc có chung căn bnh vi xă hi cng sn Vit Nam.

Chiến tranh Vit Nam đă chm dt 36 năm qua mà nguyên nhân đưa đến chiến tranh vn c̣n đó . . .  Ti sao?

Thưng Ngh Sĩ Sam Nuun trong mt công tŕnh nghiên cu đc bit đ sa son cho chính sách đi ngoi ca Hoa Kỳ vào thế k 21. Chương tŕnh ny đă tp trung nhng khuôn mt tinh hoa nht ca cng đng chính tr và cng đng trí thc Hoa Kỳ ti Đi Hc Oklahoma vào năm 1997. Trong dp ny Ông đă đưa ra mt nhn xét bt ng và sâu sc “Chiến tranh VN đă chm dt t lâu, nhưng ngày nay cái nguyên nhân đưa đến chiến tranh vn c̣n đó, cng thêm nhng hu qu ca chiến tranh cho đến gi vn không ai gii quyết đưc ǵ c?

T nhng thc trng chính tr đó, công tŕnh nghiên cu ny s đt ra nhng tra vn (research question) đ t́m kiếm s tht ca lch s bng nhng chng liu lch s sn có mi hy vng khai thông nhng bế tc ca lch s đ t́m ra mt sinh l cho Vit Nam, Hoa Lc và Á Châu và t́m kiếm mt Gii Pháp Ḥa B́nh n Đnh và Tiến B cho VN, Hoa Lc và các nưc Đông Nam Á đang phi đi mt vi nhng tranh chp ti Bin Đng hin nay.

Nhn đnh ca TNS Sam Nuun có phn nh đúng thc trng chính tr ti VN không?         Thc trng ny có liên quan như thế nào đến thc trng chính tr ca Hoa Lc và các nưc lân bang ti Á Châu?                                                                                                   

Nguyên nhân đưa đến Chiến tranh VN là nguyên nhân ǵ?                                 

 Nhng xung đt trong chính tr VN và nhng tranh chp ti Bin Đông hin nay ging nhau và khác nhau như thế nào?                                                                                               

Ti sao bài hc v chíến tranh VN li cn thiết cho ḥa b́nh và n đnh ti VN và thế gii?

 Bn cht ca chiến tranh  VN là ǵ? Ti sao cái chết ca mt quc gia li đến vi Min Nam VN, li ti ai?

Ti sao Hoa Kỳ đă tht bi ti VN? Vai tṛ, V trí và Chánh sách ca Hoa Kỳ  ti VN và Đông Nam Á có khác nhau không? Chánh sách ca Nga, Tàu đi vi chính tr VN ra sao? Quc gia nào thc s đe da ḥa b́nh, n đnh và tiến b ti Đông Nam Á khi Hoa Kỳ đến vi Chánh sách Ngăn Chn? Hoa Kỳ, Liên Bang Sô viết và Hoa Lc, ai thc s là đế quc Tân Thc Dân xâm lưc đp đot và phá tan quyn t do, t ch, đc lp và quyn t quyết ca các quc gia Đông Nam Á va đưc các đế quc thc dân trao tr đc lp vào sau đ II thế chiến?

Ti sao cách mng cng sn tr thành nhng đi thm ha cho VN, Hoa Lc và các nưc Á Châu? Nếu nguyên nhân đưa đến chiến tranh VN vn c̣n đó th́ cuc tương tranh ư thc h gia Min NamT Do và Min Bc đc tài Cng sn đến khi nào mi chm dt? Nếu bn cht ca chiến tranh lnh là chiến tranh ư thc h th́ ai s gii phóng ai, cách mng vô sn đy bo lc và di trá ca Min Bc VN hay cách mng dân ch bt bo đng? Đâu là bn, đâu là thù? Đâu là l phi và s tht, đâu là gi di điêu ngoa? Đâu là l sng và đâu là s chết? Đâu là đo lư ca chính tr vương đo, và đâu là s vô luân ca chính tr bá đo?

Trên đây là tt c nhng tra vn mang cái tm nh́n ca thi đi, thi đă toàn cu hóa. Nhưng trong nhng tra vn ny cn có nhng câu tr li không bi nhng suy lun riêng tư ( personal speculation) mà bng nhng chng liu và chng tích  ca lch s (historical facts and Evidences) đáng tin cy. Tt c s tht s liên h vi hai ch đ căn bn nht- Đó là Nhân tâm con ngưi và Thc trng chính tr (Human conscience and political realities) Nguyên nhân ca xung đt, mâu thun và tranh chp trong chiến tranh VN và tranh chp Bin Đông và Hoàng Sa và Trưng Sa là s xung đt, mâu thun và tranh chp gia chính tr Vương Đo (political Idealism) và Chính Tr Bá Đo. Nếu Chính Tr  Vương Đo ch trương xây dng xă hi con ngưi, con ngưi có t do, có t́nh thương, đo đc và công lư th́ bn cht chính tr bá đo luôn luôn là bo lc và di trá, không tôn trng quyn sng, quyn t do, quyn t́m kiếm hnh phúc ca ngưi dân và luôn luôn ôm p nhng âm mưu đc ác, qu quái và thâm đc đ bành trưng xâm lăng các nưc yếu hơn ḿnh đ xưng hùng, xưng bá trưc s đau kh lm than và ut nghn ca các dân tc khác.     

Đây là Bn Cht và Thc Trng Chính Tr ca Đi Đế Quc Bch Nga và Đế Quc Đi Hán đă có t ngàn xưa và vào thi hin đi hai đế quc ny đă s dng ch nghĩa cng sn vi bn cht bo lc và di trá như mt phương tin hu hiu đ h tiếp tc theo đui tham vng bành trưng và bá ch, ch tuyt đi c hai quc gia ny chng bao gi có lư tưng cách mng ǵ c. C hai và c Cng Sn Vit Nam ch đi lt lư tưng cách mng bng nhng chiếc mt n đ la đo mi ngưi mà bao thế h trí thc t Đông qua Tây k c tng lp trí thc gi là “thiên t” ti Hoa Kỳ đă ngây thơ nh d tin vào nhng chiếc mt n lư tưng đó mà không có kh năng phân bit gỉả chơn nên đă làm cho Hoa Kỳ tht bi ti VN .

Thc ra mun biết nhân là ǵ th́ c nh́n vào qu th́ s thy. Hai đế quc Nga và Tàu  đă xut cng “cách mng cng sn” qua 27 quc gia t  Đông sang Tây t gn mt thế k qua  (1917-1989) kết qu là 142 triu ngưi vô ti đă b giết, trong đó Mao đă sát hi 65 triu ngưi dân Trung hoa vô ti và bay gi Hoa Lc vn bt dân Trung hoa th phưng tôn th Mao như mt v “đi Thánh” ca Hoa Lc. Ti VN th́ đng cng sn đem h́nh H Chí Minh vào các chùa chin ngi chung vi Đc Pht đ bt Pht T VN th ly và tôn vinh. Đây là s tht ca lch s cn làm sáng t.

Ngưc li ti quê hương và t quc đă khai sinh ra phong trào quc tế cng sn các tưng ca Lenine và Staline đă b dân Nga đp đ v́ phn ut, đau kh và ghê tm. Và quan trng hơn mơí đây (2010) Quc hi Nga đă chính thc b vi đa s phiếu là 342 và 57 phiếu chng đ xác nhn ti dit chng ca Staline ti Ba Lan. Ch riêng ti Hoa Lc và VN nhng con ngưi đă sát hi vi ti dit chng bao triu ngưi như Mao Trch Đông và H Chí Minh th́ ngưi cng sn Á Châu không ch tc tưng mà c̣n đem vào chùa chin đ khách thp phương th ly như Tri Pht.

T nhng s tht và hu qu lch s đó, bn cht đích thc ca cng sn VN và cng sn Hoa Lc trong chính tr VN cũng như ti Đông Nam Á đă t l nguyên h́nh là la đo di trá t lúc khi đu cho đến ngày nay. La đo và di trá đu tiên và trên hết là khoác chiếc mt n lư tưng ca cách mng vô sn đ la di ngưi dân, la di các nưc lân bang và la di c thế gii đ che du bn cht tham tàn bo ngưc ca đế quc Tân Thc Dân Đi Hán và Tân Thc Dân cng sn, nhưng li đ v cho Hoa Kỳ là đế quc tân thc dân.

Theo nhn đnh ca William Bundy t 1950 Hoa Lc đă c gng ngăn cn các nưc lân bang đi vi M. Cách mng cng sn Hoa Lc là chính sách ca h mun nhum đ cá Á Châu. Bc kinh c suư t chc đng Marxism-Leninism đ tranh đu vơ trang. Và các đng y phi nm ly quyn lc đ có đ quyn lc thi hành chính sách đc tài chuyên chính vô sn.

Bc Kinh không tôn trng nn đc lp ca các quc gia Á Châu và muôn áp đt ch nghĩa cng sn lên các quc gia này đă làm thành thm ha cho Đông Phương. H mun cưng bách các quc gia lân bang phi đu hàng vô điu kin trưc nhng đ̣i hi ca Hoa Lc. Nhng chánh sách ca cng sn Hoa Lc mang đc tính ca mt truyn thng ca mt nưc ln ly cưng quyn và bo lc hiếp đáp k yếu t ngàn xưa. Hoa Lc dùng cng sn như mt phương tin ch không có lư tưng cách mng ǵ c.

Hoa Lc t́m kiếm đng minh đ to sc mnh đ đy M ra khi Á Châu bng phương tin cng sn và bng tinh thn dân tc cc đoan ca tân thc dân Đi Hán. Hoa Lc nuôi dưng tham vng làm bá ch Á Châu và c thế gii ( Trích Vietnam and American foreign Policy 1968 page 52-53).

Nguyên nhân đưa đến xung đt đă làm thành chíến tranh VN không khác ǵ ch trương, đưng li, chính sách và chiến lưc ca Hoa Lc, nhum đ Min Nam VN, Lào và Kampuchia ri tràn qua các quc gia khác. Cng sn VN cũng như Hoa Lc h đă khai sinh ra phong trào cng sn ti Á Châu đ gây ra chiến tranh xâm lưc đ phá tan các nn đc lp ca các quc gia va mi đưc các đế quc thc dân trao tr đc lp, và Hoa Kỳ là ngưi đến đ bo v nn đc lp ca Min Nam Vit Nam và tt c các  quc gia Đông Nam Á đang b đe da trc tiếp bi Hoa Lc và Cng sn vit Nam. V́ thế Hoa Kỳ tr thành k thù ca Hoa Lc và cng sn Vit Nam. Đây là s xung đt gia chính tr bá đo và chính tr vương đo. Chính William Bundy đă nói rơ mc tiêu ca Hoa Kỳ ti Vit Nam và Đông Nam Á như sau:

“Cái mà chúng ta t́m kiếm là mt t́nh trng mà đó nhng quc gia nh cũng như ln có kh năng đ phát trin cũng như có t do, đc lp, bo đm an ninh không b các lc lưng ngoi nhp xâm ln và phá hoi. Chúng ta trông vào s phát trin và ln mnh v kinh tế, chính tr, xă hi. Chúng ta hy vng vào s phát trin s dn đến mt chiu hưng s làm tăng trưng nhng cơ cu dân ch . . . . . s xung đt d di xy ra trong vùng Đông Nam Á, dù bt c hoàn cnh nào mà đó mt quc gia hay mt s quc gia t́m cách khng chế kim soát quc gia khác trong vùng này hoc kim soát v chính tr đi vi các quc gia liên bang.

Nhng mc tiêu ca chúng ta đưc kiên đnh trong tinh thn ca Hiến Chương Liên Hip Quc, cùng vi nhng khát vng chân chính ca con ngưi, và nhng chính quyn ca khu vc vi các quc gia liên kết li vi nhau, và các vùng khác s chia s vi chúng ta v mi ưu tư lo lng cho nhng ǵ xy ra ti Á Châu và các thế h sp ti. Chúng ta tin ng rng nhng mc tiêu ca chúng ta s phù hp vi tt c làn sóng như mt trào lưu mi ca lch s. Đây không phi nhng nguyên tc tru tưng. Đây là nn móng vng chc làm thành căn bn cho chính sách ca chúng ta trên toàn thế gii. Các quc gia phi t cai tr ly đt nưc ca h đúng như ưc mun ca h . . . Điu mà chúng ta t́m kiếm là tr giúp nhng quc gia đó v́ h đang c gng bo v và duy tŕ nn đc lp ca h, đang phát trin cho chính h. Và v́ vy điu cn thiết mà chúng ta c gng là chng li các thế lc đang t́m cách đi ngưc li vi trào lưu ca lch s hin nay.(Trích William Bundy Vietnam and American Foreign Policy 1968 page 118-119).

Vào năm 1918 Tng Thng Woodrow Wilson đă kêu gi mi quc gia Âu Châu và Á Châu cùng Hoa Kỳ thành lp nên Hi Quc Liên (The League of Nations) nên đă đưa ra 14 đim đ đt viên đá đu tiên cho Trt T Mi ca Thế Gii và xây dng mt nn Ḥa B́nh công Chính (just peace) vi s góp mt ca hơn 50 quc gia. Đây là bưc đu cho tiến tŕnh đ gii phóng gn 70 quc gia trên toàn thế gii đang b các đế quc thc dân đô h.

S hy sinh đu tiên cho trt t mi ca thế gii không ch tin bc ,m hôi và nưc mt ca Hoa Kỳ mà c̣n c máu xương ca tui tr Hoa Kỳ, là 53.402 ngưi đă nm xung đ hy sinh cho ḥa b́nh ca Âu Châu và thế gii.

Trong 14 đim mà Tng Thng Woodrow Wilson đưa ra th́ đim 14 là:” Hi Liên Hip các quc gia phi đưc đt trên nn tng ca mt giao ưc (covenant) vi mc đích là đưa ra nhng bo đm h tương ca nhiu quc gia cho nn đc lp chính tr và toàn vn lănh th ca các quc gia ln cũng như nh . . .”

HIN CHƯƠNG BC ĐI TÂY DƯƠNG

Vào năm 1941 khi quân đi Đc Quc Xă xâm lăng Ba Lan và sau đó Pháp b bom nưc Anh, vai tṛ ca Hoa Kỳ đi vi Âu Châu và thế gii không my tích cc mà c̣n lưng l không mun dính vào Âu Châu. Trong lúc đó Tng Thng Roosevelt và Thng Winston Churchill đă gp nhau đ nói v him ha đc tài và phá hoi ca Đc Quc Xă. V́ thế c hai lănh t đng ư phi thiết lp mt h thng bo v an ninh rng ln, sau ny đưc gi là “Liên Hip Quc” Trưc khi Hoa Kỳ đóng vai tṛ quyết đnh mt phn ca Đ II Thế Chiến, Tng Thng Roosevelt và Thng Churchill đă tha thun đưa ra Hiến Chương Bc Đi Tây Dương trong đó có nhng nguyên tc chung v nhng chính sách trong quc gia ca h và các chính sách ny có mt căn bn nn tng đy hy vng cho mt thế gii tt đp hơn cho tương lai ca Âu Châu và thế gii.

Hiến Chương có 8 đim như sau:

1-Nhng quc gia ca h không t́m cách đ m rng lănh th ca h qua lănh th ca các quc gia khác.

2-H ao ưc không mun nh́n thy nhng thay đi lănh th mà li không có s đng ư vi quyn t do đ đưc bày t ca nhng ngưi khác.

3-H tôn trng quyn ca tt c mi ngưi đ t la chn h́nh thc xây dng chính quyn mà trong chính quyn đó h sng cuc sng ca h, và mun nh́n thy quyn ti thưng vi mt chính quyn ca dân, do dân và v́ dân đ cai tr ly chính h (self government). Quyn ny phi đưc phc hot bi v́ quyn ny trưc đây đă bng bách cưp đot ca dân.

4-H s n lc vi s tôn trng trách nhim hin thi m rng quyn mà h đưc hưng ca tt c các quc gia, dù chiến thng hay bi trn, phi có – trong ư nghĩa ca s b́nh đng v thương mi, tài nguyên thiên nhiên trên thế gii, đó là nhng ǵ cn thiết cho s phn vinh thnh vưng cho nn kinh tế ca h.

5- H ao ưc đưa đến mt s hp tác toàn din gia tt c các quc gia trong lănh vc kinh tế và nhng mc tiêu an ninh cho các quc gia đ ci thin tt c mi tiêu chun ca lao đng, tiến b kinh tế và an sinh xă hi.

6-Sau s phá hoi tàn t ca chế đ đc tài Nazi, h hy vng nh́n thy mt nn ḥa b́nh đưc thiết lp và s làm cho tt c các quc gia có đ nhng phương tin đ sng an toàn trên lănh th ca h, và s có s bo đm cho tt c mi ngưi  trên tt c mi phn đt có th sng vi cuc sng ca h trong t do no m mà h thưng ưc mơ là không c̣n phi sng trong lo s na.

7-Mt nn ḥa b́nh như thế s cho phép tt c mi ngưi đưc t do đi li trên bin c và trên các đi dương mà không phi trn tránh che đy.

8-H tin tưng rng tt c mi quc gia trên thế gii vi nhng lư do thc tin cũng như lư do tinh thn- phi t b s dng vũ lc và bo lc, khi mà không có nn ḥa b́nh nào có th duy tŕ, nếu vùng đt, vùng bin và vùng tri nào có nhng đe da bi vơ khí quân s bi các quc gia đem đến. Nhng s đe da, s xâm ln bên ngoài biên gii ca h, h tin tưng rng phi thành lp mt cách rng răi và thưng trc mt h thng an ninh bao quát đ gii gii các quc gia có s đe da. Đó là đim then cht phi thc hin. H s vin tr và khuyến khích tt c mi ngưi đ cùng nhau đưa ra nhng tính toán cân nhc thc tin đ soi sáng cho tt c con ngưi yêu chung ḥa b́nh bng cách dp sch đi nhng ni đe da quân s đang đè nng trên đôi vai ca h.(Trích Common principle   in . . .   .national policy” The Atlantic Charter (1941), Jerome B. Agel). 

 

CHÍNH SÁCH HOA KỲ 

TRONG HIP ƯC THƯNG HI 1972 

Trong Hip Ưc Thưng Hi (Shanghai Communique 1972) Hoa Kỳ đă nhn mnh: Ḥa b́nh Đông Nam Á và ḥa b́nh ca thế gii đ̣i hi nhng n lc ca c 2 phương din, đó là nhng căng thng trc tiếp và loi tr nhng mm mng căn bn ca s xung đt. Hoa Kỳ làm vic cho mt nn ḥa b́nh công chính và bo đm: Công chính v́ nó s tha măn đy đ nhng khát vng ca ngưi dân và khát vng ca nhng quc gia cho t do và tiến b, bo đm, bi v́ nó di b đưc nhng nguy him ca quc gia ngoi bang hiếu chiến.

Hoa Kỳ h tr cho quyn t do ca mi cá nhân và tr giúp cho s tiến b xă hi, cho tt c mi ngưi trên thế gii không b áp lc và s can thip t bên ngoài. Hoa Kỳ tin tưng rng nhng n lc đ gim thiu nhng căng thng đưc tiến hành bng nhng trao đi tt đp gia các quc gia có nhng ư thc h khác nhau đ gim thiu nhng ri ro bt trc vi cuc đng đ xy ra như mt tai nn, không có quc gia nào dám nói ḿnh không có nhng lm lc sai quy và mi quc gia nên sn sàng đ t duyt xét li nhng thái đ ca chính ḿnh đ cùng tiến đến mt s tt đp chung. Hoa Kỳ đă nhn mnh rng nhng ngưi dân Đông Dương phi đưc phép quyết đnh v đnh mnh ca riêng h mà không có s xâm phm t bên ngoài vào, mc tiêu trên hết ca h đă tng đưc thương thuyết v mt gii pháp, mt đ ngh 8 đim mà Vit Nam Cng Hoà và Hoa Kỳ đă đưa ra ngày 27-01-1972 đă cho thy nhng điu căn bn đ đt đến mc tiêu đó. Khi thy có s dàn xếp đă đưc thương thuyết là cui cùng Hoa Kỳ s trit thoái các lc lưng quân s ra khi khu vc vi mc tiêu nhm ti là quyn t quyết (self-determination) cho nhng dân tc ti Đông Dương, Hoa Kỳ s tiếp tc duy tŕ mi liên h cht ch và h trc Cng Hoà Nam Hàn. Hoa Kỳ s h tr nhng n lc ca Nam Hàn, t́m kiếm s ḥa hoăn trưc s căng thng và có thêm s trao đi, đi thoi ti bán đo Đi Hàn. Hoa Kỳ s đt gía tr cao nht trong mi tương quan thân thin vi Nht Bn và tiếp tc phát trin mi giao ho gn bó vi Nht hin đang có. Kiên đnh ngh quyết ca Hi Đng Bo An Liên Hip Quc ngày 01-12-1971 Hoa Kỳ h tr s ngưng bn gia n Đ và Pakistan và c hai phi rút các lc lưng quân s v lănh th ca h và phía ca h phi ngưng bn ti Jammu và Kashmir. Hoa Kỳ h tr cho nhân quyn ca tt c ngưi dân ti Đông Nam Á đ t lo liu ly quc gia ca h trong ḥa b́nh mà không b đe da bi các lc lưng quân s và không có s thù nghch do các thế lc mun làm bá ch (hegemony) ti Đông Nam Á.

Trong phn kết lun ca Hip Ưc Thưng Hi đă nhn mnh rng hin đang có s khác bit sâu xa gia Hoa Lc và Hoa Kỳ trong h thng xă hi ca h và nhng chính sách đi ngoi. Tuy nhiên c hai phía đă đng ư vi nhau rng các quc gia, không cn biết h thng xă hi ca h, nên tuân theo mi liên h trên nguyên tc tôn trng quyn ti thưng và toàn vn lănh th ca tt c các quc gia, không đưc có s hiếu chiến chng li các quc gia khác, không xen vào ni b ca các quc gia khác, tt c đu b́nh đng, đng hưng li và chung sng ḥa b́nh. Tt c nhng tranh căi quc tế s đưc dàn xếp trên căn bn ny mà không đưc s dng quân s đ đe da. Hoa Kỳ và nhân dân Cng Ḥa Hoa Lc đang sa son đ áp dng nhng nguyên tc ngoi giao song phương.

Vi nhng nguyên tc ny mi quan h ngoi giao quc tế trong tâm tư ca mi phía là:

• Tiến đến s b́nh thưng hóa gia Hoa Lc và Hoa Kỳ là quyn li cho tt c các quc gia.

• C hai phía đu mun gim thiu s nguy him v nhng xung đt quân s quc tế.

• C hai nưc không t́m kiếm đ làm bá ch ti khu vc Á Châu Thái B́nh Dương và mi bên s chng li nhng n lc ca bt c quc gia nào, hay mt nhóm quc gia nào thiết lp quyn bá ch ti đây. (Trích Jerome B. Age/ Words of America Great 1997, page 468)

KT LUN

Chiến tranh VN quá thm khc, s hy sinh và tht bi ca Hoa Kỳ ti chiến trưng VN quá ln lao và nhc nhă. Đau đn hơn c là cái chết ca mt quc gia Vit Nam Cng Ḥa. Cui cùng là s chiến thng ca cng sn Vit Nam. H không chiến thng như nhng v anh hùng có đũ nhân-trí-dũng ca nhng ngưi quân t và bc trưng phu ca Đông Phương đ an bang tế thế, đem đến s thanh b́nh an lc cho dân tc và t quc ca h sau nhng cơn mua băo tơi bi ca bom đn và hn thù chiến tranh. Thc ra trong ḥa b́nh gi to sau 30-04-1975 h đă t đ l nguyên h́nh qua ch trương, đưng li, sách lưc và đi sng cá th và tp th ca nhng ngưi nm quyn hành và vn mnh quc gia VN 36 năm qua rng dân tc VN đă ngi ch đi nhng con ngưi nhân – trí - dũng ca đng cng sn VN đng ra lo lng cho đi sng ca toàn dân. Nhưng 36 năm qua đi mà ngưi dân Vit vn chưa thy đưc mt ngưi nm quyn hành và vn mnh ca c mt dân tc có đ ba gía tr căn bn đó ca văn hóa VN và văn minh Trung Hoa ca Hoa Lc. Ti sao? Ti sao? “Lư tưng cách mng” mà đng cng sn VN không đào to ni mt ngưi có đ nhân-trí-dũng cho dân cho nưc nh.

Trái li nhng con ngưi Bt Nhân, Bt Trí, Bt Dũng th́ t thưng tng quc gia đến h tng cơ s th́ đông đo lúc nhúc khp nơi đ lc li, vơ vét tài sn ca nhân dân. V́ thế bn gíá trng ct và nn tng ca quc gia là Tài nguyên nhân lc, Tài nguyên thiên nhiên, Ư chí toàn dân và Ngn đèn trí tu ca ngưi trí thc hay Quc sĩ như tng Thng Nixon đă đưa ra đ làm cho dn giàu c mnh th́ đă b nhng k chiến thng tàn phá, hy hoi toàn din và trit đ t ngày h chiến thng đến nay.

Đây có phi s tht không th́ nhng ngưi cng sn hay chy theo cng sn, cũng như 86 triu ngưi dân Vit đau kh đu đă biết. Do đó, nguyên nhân đưa đến chiến tranh vn c̣n đó, bi v́ cuc xung đt, mâu thun và tranh chp gia t do và đc tài vn c̣n đó, cng vi hu qu ca chiến tranh đă không gii quyết đưc ǵ c, mà c̣n cng thêm nhng hu qu trong 36 năm ḥa b́nh na. Hu qu ca 36 năm ḥa b́nh là ǵ, phi chăng là bn gía tr căn bn nn tng đ làm cho quc gia hùng cưng và thnh vưng đă b chính “nhng ngưi chiến thng mùa Xuân năm 1975” liên tc phá hy.

Cng thêm nhng thm ha đó, lănh th, lănh hi b Hoa Lc xâm ln, cưp đot. Hoa Lc c̣n mun cưp c Hoàng Sa và Trưng Sa, cũng như cưp luôn quyn đc lp chính tr, quyn ti thưng ca quc gia và quyn toàn vn lănh th cũng đang vưt khi tm tay ca mt quc gia mà đành chu chết hay sao? V́ thế trong cuc đu tranh hin nay, ngưi dân Vit không ch có k thù là đng cng sn VN mà luôn c đng cng sn Hoa Lc. Chúng ta- tt c chúng ta và c dân tc đau kh ny không có mt tc st trong tay nhưng trong chiến tranh ư thc h, chúng ta không cn bom đn mà cn nhng sc mnh ca tinh thn, cn có Linh Kiếm ca Thiên Chúa và Hu Kiếm ca Đc Pht. Đúng như Đc Pht đă dn ḍ:” hăy nương ta vào Đi Ngă và hy ly Giáo Lut làm đuc soi đưng, ngoài ra đng tin vào ai c

Đó là tt c lư do mà chúng ta phi s dng nhng gía tr ca Công Ưc quc tế đang sn có như tinh thn ca Hi Quc Liên, tinh thn ca Hiến Chương Bc Đi Tây Dương, tinh thn ca Hiến Chương Liên Hip Quc và tinh thn ca Hip Ưc Thưng Hi làm đuc soi đưng đ tranh hùng vi nhng k thù quá vĩ đi, quá hung hỉểm, quá gian manh và quá nhiu tin bc.

Và chúng ta phi khôn ngoan sáng sut tin tưng mnh m vào li dy ca Đc Thê Tôn “hăy nương da vào Đi Ngă” tc bu năng lc ca c vũ tr ny, mà chúng ta gi là Đng To Hóa, Tri, Thưng Đế hay Thiên Chúa. Tên gi khác nhau nhưng chân lư ti thưng ch có Mt . Đó là nơi duy nht con ngưi có th t́m kiếm và xây dng sc mnh tinh thn cho cuc chiến thng sau chót ny.

Trong cuc chiến tranh khó khăn và thiêng liêng ny chúng ta s chiếm trn Nhân Tâm ca con ngưi khp nơi qua s tin tưng vào Công Ưc quc tế ca chúng ta, và chúng ta đưc ḷng ngưi th́ cũng phi hp ḷng Tri th́ chiến thng v vang và chân chính nht s thuc v chúng ta. Chiến tranh VN vi s xung đt đm máu ca t do và xing xích nô l ca Tân Đế Quc Thc Dân cng sn, gia đc tài đng tr và gia hu thn và vô thn. Và tranh chp, xung đt ti Bin Đông hin nay là s xung đt, mâu thun, tranh chp gia tham vng bá ch ca Tân Thc Dân Đi Hán vi quyn t do, quyn t quyết, quyn đc lp, quyn ti thưng ca quc gia và quyn toàn vn lănh th, cũng như quyn b́nh đng gia VN và Trung Hoa lc đa.

Trên mt quan đim ca đi th th́ s xung đt và tranh chp ti Bin Đông là s xung đt, mâu thun, tranh chp gia truyn thng chính tr bá đo thoái hóa ca Tân Thc Dân Đi Hán vi truyn thng chính tr vương đo toàn cu hin nay ca tt c gia đ́nh nhân loi (global family). Đây là cuc tranh đu pháp lư (legal struggle) theo tinh thn ca lut pháp quc tế mà các Công Ưc quc tế là nn tng, và đây cũng là cuc tranh đu ca Mt trân không tiếng súng theo tinh thn Bt Bo Đng ca Gandhi và tinh thn Kitô giáo trong cách mng dân ch xây dng quc gia ca Hoa Kỳ.

Cuc cách mng dân ch đ xây dng quc gia s chú tâm vào tt c nhng vn nn ca VN và đông phương như chính tr quan liêu phong kiến ca Nho quan h bi, văn hóa h lu, lc hu và thoái hóa, cũng như tôn giáo xa ri thc tế ca đi sng, lut pháp rng rú, trí thc b tt hu và dân trí th́ quá thp kém. Tt c phi thay đi- bi v́ nhân tâm và thc trng chính tr s đưc thay đi và chuyn hóa th́ tt c s đưc thay đi và chuyn hóa.

Đây mi thc s là ư thc cách mng chân chính nht v́ nó s xây dng trt t chính tr quc gia, trt t chính tr Đông Nam Á và trt t chính tr toàn cu.

 

 

GII PHÁP CHO CÁC VN Đ TRANH CHP TI BIN                                          (Tóm Lưc)

Đng trưc trào lưu ca dân ch toàn cu, trt t mi ca thế gii, cũng như trưc âm mưu và tham vng vô đ ca Hoa Lc và đng trưc nhân tâm cùng thc trng chính tr ti ĐNA và nhng tranh chp. Chúng ta cn đưa ra mt gii pháp vi nhng mc tiêu sau:

1.            Cn s hp tác tích cc chân thành và cht ch gia Hoa Lc và các nưc ĐN.Á

2.            Phi hiu rơ đưng li, chính sách, chiến lưc, quyn li, giá tr ca Hoa Kỳ  ti ĐNA đ có s thông cm hiu biết gia Hoa Kỳ và các quc gia ĐNÁ

3.            Đ cao và c súy trt t chính tr, và trt t pháp lư trên căn bn lut Quc tế  và các Công Ưc Quc Tế, đ chm dt t́nh trng vô lut pháp ti Hoa Lc và Vit Nam.

4.            Các quc gia ĐNÁ phi cùng vi Hoa Kỳ thành lp ngay mt t chc quân s và chính tr như khi NATO đ bo v và duy tŕ An Ninh,n đnh và Ḥa B́nh  cho ĐNÁ phát trin và tiến b.

5.            Vn đng và xin dương Dân ch hóa Hoa Lc  và VN bng cuc cách mng Dân ch đáy tng (Grass Root democracy)  cho Hoa Lc và các quc gia ĐNÁ.

6.            Đ đt đến giá tr tiến hóa, Hoa Lc,VN và các quc gia ĐNA phi ci cách thay đi, chuyn hóa tích cc và trit đ phc hot li tinh tuư ca các tôn giáo và văn hóa dân tc đ tiến v thi kỳ Phc Hưng văn Minh Tinh Thn Đông Phương và tng  hp vi văn minh Tây Phương đ có mt nn văn minh Toàn cu cho Đông Phương trong thi đi dân ch toàn cu.

                                                                        Nguyn Anh Tun (Xuân 2011)