Vit Nam và Philippines t cáo hot đng quân s ca Trung Quc ti Bin Đông

Bộ trưởng Quốc pḥng Việt Nam Phùng Quang Thanh phát biểu tại "Đối thoại Shangri-La", Singapore, 05/06/2011

Bộ trưởng Quốc pḥng Việt Nam Phùng Quang Thanh phát biểu tại "Đối thoại Shangri-La", Singapore, 05/06/2011

REUTERS

Trng Nghĩa

Đúng như d kiến, các hành đng ln lướt ti vùng Bin Đông trong thi gian gn đây ca Trung Quc nhm vào Vit Nam và Philippines đă b nêu bt trong cuc Đi thoi Shangri-La, Singapore.

Trong phát biu ti phiên tho lun sáng nay, 05/06/2011, theo ch đ "Các nguy cơ mi v an ninh trên bin", dù không nêu đích danh nước nào, nhưng c hai b trưởng Quc pḥng Vit Nam và Philippines đu ch trích các hành đng “đáng quan ngi” mà ai cũng hiu là ca Trung Quc ti khu vc Bin Đông.

Trong bài phát biu ca ḿnh, tướng Phùng Quang Thanh, b trưởng Quc pḥng Vit Nam đă nêu bt s kin tàu B́nh Minh 02 b tàu Trung Quc ct cáp gn đây như là mt ví d v nguy cơ gây bt n đnh trong vùng. Bài tham lun ca ông Thanh đăng trên website ca Đi thoi Shangri-La nói rơ :

"Như chúng ta có th thy Bin Đông, xung đt đôi khi đă xy ra, to ra lo ngi cho các quc gia duyên hi. Gn đây nht là v ngày 26 tháng Năm năm 2011, khi B́nh Minh 02 - mt chiếc tàu kho sát ca Vit Nam, đang tiến hành công vic thăm ḍ du khí b́nh thường, sâu bên trong phm vi khu vc đc quyn kinh tế 200 hi lư ca Vit Nam, th́ đă b ngăn chn, cáp kho sát b ct. S c này đă làm dy lên mi quan ngi đáng k trong khu vc cũng như trên toàn thế gii v vic duy tŕ ḥa b́nh và n đnh Bin Đông".

Theo ghi nhn ca hăng AFP, nhân dp này, b trưởng Quc pḥng Vit Nam đă yêu cu Trung Quc tôn trng các cam kết đă đ ra và hy vng rng các li tuyên b được biến thành thc tế.

Cũng ngày hôm nay, b trưởng Quc pḥng Philippines Gazmin Voltaire đă công khai tuyên b trước din đàn Shangri-La rng « mt s hành đng ca các nước khác » đă làm cho các quc gia khác như Philippines phi lo lng và quan ngi. Ông Gazmin nêu lên thí d v vic ngư dân b́nh thường b tàu chiến nước ngoài cnh cáo buc h phi ri khi khu vc.

Tuyên b ca b trưởng Quc pḥng Philippines được đưa ra mt ngày sau khi Manila t cáo Bc Kinh phá hoi ḥa b́nh, n đnh châu Á qua vic đưa các tàu hi quân đến hù da nhng nước đang tranh chp ch quyn vi Trung Quc ti khu vc qun Trường Sa.

B Ngoi giao Philippines đă ra thông cáo phn đi mt lot v vic như hi quân Trung Quc n súng vào ngư dân Philippines, hù da mt tàu thăm ḍ du khí ca Philippines, xây các trm gác và mt phao trong khu vc thuc ch quyn Philippines. Theo Manila, “nhng hành đng ca tàu Trung Quc cn tr hot đng đánh cá chính đáng và b́nh thường ca ngư dân Philippines trong vùng và phá hoi ḥa b́nh và n đnh khu vc“.

Manila cũng yêu cu Bc Kinh làm sáng t kế hoch được các phương tin truyn thông nhà nước Trung Quc loan ti, theo đó, h chun b đt mt giàn khoan du trong khu vc vào tháng By ti đây.

Tng thng Begnino Aquino cho biết là Manila s chính thc khiếu ni lên Liên Hip Quc v các v tàu Trung Quc xâm nhp lănh hi Philippines.

Các b trưởng Vit Nam và Philippines đă phát biu vào lúc đng nhiêm Trung Quc Lương Quang Lit lên tiếng trước hi ngh, tiếp tc khng đnh rng Bc Kinh cam kết duy tŕ "hoà b́nh và n đnh" trong vùng bin Đông.