PHIẾU THỈNH Ư VÀ MỜI THAM GIA

 

Kính gửi:

 

  Quư Trưởng Thượng, Sĩ Phu, Thân Hào Nhân Sĩ

Quư Đại Diện Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đảng Phái

Quư Đồng Hương

Quư cơ quan Truyền Thông & Báo chí.

 

Trích yếu V/V xin thỉnh ư và mời tham gia

Hội  Quốc Tế  Nghiên Cứu về Biển Đông và

Ban Vận Động Tổ Chức Hội Thảo Quốc Tế về Biển Đông

 

 

Kính Thưa Quư Vị

 

Trước hiểm họa Trung Quốc mưu chiếm Biển Đông của Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

 

Kính xin Quư vị và Quư Đồng Hương cho biết tôn ư:

 

Người Việt chúng ta ở Trong nước và Hải ngoại có nên đứng ra thành lập Ủy ban Quốc tế vể Biễn Đông?

 

- NÊN  …………….. ……… 

 

- KHÔNG NÊN………………………….

 

- RẤT CẦN THIẾT……………………..

 

- Tôi đồng ư Tham gia vào HỘI QUỐC TẾ VỀ BIỂN ĐÔNG với t́nh cách cá nhân: ………………….

 

= Tội đồng ư tham gia vào  BAN VẬN ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ BIỂN ĐÔNG  với tính cách cá nhân: …………………………………

 

- Chúng tôi đồng ư  THAM GIA BAN VẬN ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ BIỂN ĐÔNG  với tính cách đại diện Cộng  Đồng, Hội Đoàn, Đảng Phái, Cơ quan Truyền Thông, Tổ chức, Lực Lượng, Phong Trào, Liên Minh, Mặt Trận, Tập Hợp, Liên Hợp v..v…..

 

………………………………………………………………

 

 

Địa Chỉ của chúng tôi:  

 

- Họ Và Tên_(Cá Nhân): …………………………………………………………….

- Tên Đoàn Thể: Cộng Đồng/Cơ Quan Truyền Thông/ Hội Đoàn/ Đoàn Thể /Đảng Phái/ Tổ chức/ Lực Lượng/Liên Minh/Tập Hợp/Liên Hợp:

 

- Địa Chỉ: ………………………………………………….

 

- Số Điện Thoại: …………………………………………..

 

- E.mail (Nếu có): ………………………………………...

 

 

                          Kư tên

 

 

Lưu Ư:  xin quư vị vui ḷng trả lời bằng điện thoại hay hồi âm bằngThư (mail) hay Điên Thư   (EMAIL) về địa chỉ của Ông Phạm Trần Anh hay bà Đỗ Thị Thuấn  theo địa chỉ  liên lạc sau đây:

 

1. Ông Phạm Trần Anh: 12911 Josephine St APT# D

                                 Garden Grove CA 92841 

                                 Phone : (714) 603-9291

                                 Email: quocvietanhpham@yahoo.com

 

2. Bà Đỗ Thị Thuấn : Website ÁNH D Ư ƠNG

             (714) 995-5113 (714) 423-0577

                                      Email:butvang.golden@gmail.com