AUDIO THƠ NHẠC L TỐNG

 

L TỐNG: THƠ NHẠC TNH NHN

http://www.youtube.com/watch?v=jrk28DjYFDE                                                

LUU HONG - VUNG TROI NGAY DO

http://www.youtube.com/watch?v=HPv2Vt6XEK4&list=PLhR5_                           

L TỐNG: THƠ NHẠC ĐẤU TRANH

http://www.youtube.com/watch?v=j1kmTC1qqnc                                      

CHUYỆN TNH L TỐNG

http://www.youtube.com/watch?v=2mNR8aEIHzs                                                  

EN L TỐNG.flv

http://www.youtube.com/watch?v=Ss31aqwtCRg